KIẾN THỨC CƠ BẢN ĐỊA LÍ 12 (CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ)  

                     Bài 20: CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ 2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH. a. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế: - KVI giảm nhanh về tỉ trọng, KVII tăng nhanh tỉ trọng và chiếm tỉ trọng cao nhất, còn KVIII đang có sự biến động nhưng so với trước thời kì đổi mới thì có chuyển biến tích cực. - Trong nội bộ ngành có sự thay đổi: + KVI: giảm tỉ trọng nông nghiệp, tăng tỉ trọng của ngư nghiệp (chiếm 25%).  .Trong NN: giảm tỉ trọng của trồng trọt, tăng tỉ trọng của chăn nuôi  .Trong trồng trọt: giảm tỉ trọng cây lương thực, tăng tỉ trọng cây công nghiệp + KVII: tăng tỉ trọng nhóm ngành công nghiệp chế biến, giảm tỉ trọng nhóm ngành khai thác. b. Về cơ cấu thành phần kinh tế: - KVKT Nhà nước giảm tỉ trọng, KVKT tư nhân và có vốn đầu tư nước ngoài tăng tỉ trọng. Tuy nhiên KVKTNN vẫn đóng vai trò chủ đạo trong nền KT. - Thành phần KT có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh nhất. c. Về cơ cấu lãnh thổ kinh tế: - Hình thành vùng động lực phát triển kinh tế, các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất. - Hình thành các vùng kinh tế trọng điểm + Vùng Bắc Bộ + Vùng Miền Trung + Vùng phía Nam

 

                   Bài 20: CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ
2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH.
a. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế:
- KVI giảm nhanh về tỉ trọng, KVII tăng nhanh tỉ trọng và chiếm tỉ trọng cao nhất, còn KVIII đang có sự biến động nhưng so với trước thời kì đổi mới thì có chuyển biến tích cực.
- Trong nội bộ ngành có sự thay đổi:
+ KVI: giảm tỉ trọng nông nghiệp, tăng tỉ trọng của ngư nghiệp (chiếm 25%).
 .Trong NN: giảm tỉ trọng của trồng trọt, tăng tỉ trọng của chăn nuôi
 .Trong trồng trọt: giảm tỉ trọng cây lương thực, tăng tỉ trọng cây công nghiệp
+ KVII: tăng tỉ trọng nhóm ngành công nghiệp chế biến, giảm tỉ trọng nhóm ngành khai thác.
b. Về cơ cấu thành phần kinh tế:
- KVKT Nhà nước giảm tỉ trọng, KVKT tư nhân và có vốn đầu tư nước ngoài tăng tỉ trọng. Tuy nhiên KVKTNN vẫn đóng vai trò chủ đạo trong nền KT.
- Thành phần KT có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh nhất.
c. Về cơ cấu lãnh thổ kinh tế:
- Hình thành vùng động lực phát triển kinh tế, các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất.
- Hình thành các vùng kinh tế trọng điểm
+ Vùng Bắc Bộ
+ Vùng Miền Trung
+ Vùng phía Nam
Nguồn: tdthang.khanhhoa.edu.vn
Bài tin liên quan
Tài nguyên
Tin tức
Tin đọc nhiều