TÌM KIẾM THÔNG TIN

  LIÊN KẾT WEBSITE
 

 

 

   Số lượt truy cập

792376
Tổ Xã Hội
Kế hoạch giảng dạy môn địa  
Đăng ngày: 30/01/2012

 Sở GD&ĐT KHÁNH HÒA

Trường THPT Tôn Đức Thắng

 

 

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BỘ MÔN

 

Môn: Địa Lí

Khối lớp: 12, Ban cơ bản

Học kỳ: I, Năm học: 2011 - 2012

Giáo viên:

 

Tuần (1)

TCT (2)

Tên bài(3)

Kiểm tra, đánh giá

(4)

Thiết bị,phương tiện đồ dùng dạy học(5)

Ghi chú(6)

Tuần 1

 

1

Bài 1: Vit Nam tn con đưng đổi mới

hội nhp.

 

 

 

2

Bài 2: Vị trí đa lí, phm vi lãnh thổ.

 

Bản đồ tự nhiên ĐNA, Atlat Địa lí VN

 

2

3

Bài 3: Thực hành: Vẽ c đồ Vit Nam.

 

 

 

4

Bài 6: Đất nước nhiu đồi núi. ( tiết 1 )

 

Bản đồ tự nhiên ĐNA, Atlat Địa lí VN

 

3

5

Bài 7: Đất nước nhiu đồi núi. ( tiết 2 )

 

Bản đồ tự nhiên ĐNA, Atlat Địa lí VN

 

6

Ôn tập

 

 

 

4

7

Kiểm tra 1 tiết

1 tiết

 

 

8

Bài 8: Thiên nhiên chu nh hưởng sâu sc

của bin.

 

Bản đồ tự nhiên ĐNA, Atlat Địa lí VN

 

5

9

Bài 9: Thiên nhiên nhit đới m g a.

( tiết 1 )

 

Bản đồ khí hậu, Atlat Địa lí VN

 

10

Bài 10: Thiên nhiên nhit đới m g a.

( tiết 2 )

 

Bản đồ đất, sinh vật

Atlat Địa lí VN

 

6

11

Bài 11: Thiên  nhiên  phân  hoá  đa  dng.

( tiết 1 )

 

Bản đồ tự nhiên ĐNA, Atlat Địa lí VN

 

12

Bài 12: Thiên  nhiên  phân  hoá  đa  dng.

( tiết 2 )

15 p

 

 

7

13

Bài 12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiết 3)

 

Bản đồ tự nhiên ĐNA, Atlat Địa lí VN

 

14

Bài 13: Thực hành: Đọc bn đồ đa hình

đin vào lược đồ trng một số dãy núi và đnh núi.

 

Bản đồ câm

 

8

15

Bài 14: S dụng và bo vệ tài nguyên thiên

nhiên và môi trường.

 

Atlát Địa lí VN

 

16

Bài 15: Bo v môi trường phòng chống

thiên tai.

 

Bản đồ khí hậu, Bản đồ tự nhiên ĐNA, Atlat Địa lí VN, MC

 

9

17

Bài 16: Đặc đim dân số phân bố dân cư

nước ta.

 

Bản đồ phân bố dân cư, Atlat Địa lí VN

 

18

Bài 17: Lao động và vic làm.

 

 

 

10

19

Bài 18: Đô thị hoá ở Vit Nam.

 

Bản đồ phân bố dân cư, Atlat Địa lí VN

 

20

Bài 19: Thực hành: Vẽ biu đồ phân ch sự

phân  hoá  về  thu  nhp  bình  quân theo đu người gia các vùng .

 

 

 

11

21

Bài 20: Chuyn dch cơ cấu kinh tế.

 

Bản đồ chuyển dịch cơ cấu Kt,  Atlat Địa lí VN

 

22

Bài 21: Đặc đim nn nông nghip nước ta.

 

Bản đồ nông nghiệp

Atlat Địa lí VN

-Mục 3. Kinh tế nông thôn nước ta đang chuyển dịch rõ nét không dạy

- Câu hỏi 3 phần bài tập và bài tập  không yêu cầu HS trả lời

12

23

Bài 22: Vn đề phát trin nông nghip.

 

Bản đồ nông nghiệp

Atlat Địa lí VN

Mục 1. Ngành trồng trọt; phần b. sản xuất cây thực phẩm không dạy

24

Bài 22: Vân đề phát triển nông nghiệp (t2)

K t 15 p

Bản đồ nông nghiệp

Atlat Địa lí VN

Mục 2. Ngành chăn nuôi; phần b. ngành chăn nuôi gia súc ăn cỏ không dạy ngành chăn nuôi dê, cừu

13

25

Bài 23: Thực  hành:  Phân  ch  sự  chuyn

dch cơ cấu ngành trng trọt.

 

 

Bài tập 1, ý b không yêu cầu HS làm

26

Bài 24: Vn đề phát trin ngành thuỷ sn và

lâm nghip.

 

Bản đồ nông nghiệp

Bản đồ nông nghiệp

Atlat Địa lí VN

Mục 2. Lâm nghiệp; phần b. tài nguyên rừng của nước ta vốn giàu có, nhưng đã bị suy thoái nhiều không dạy

14

27

Bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghip.

 

 

Mục 1. Các nhân tố tác động tới tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta không dạy

28

Bài 26: Cơ cấu ngành công nghip.

 

Bản đồ công nghiệp

Bản đồ nông nghiệp

Atlat Địa lí VN

 

 

15

29

Bài 27: Vn  đề  phát  trin  một  số  ngành

công nghip trng đim.

 

Bản đồ nông nghiệp

Atlat Địa lí VN

 

30

Bài 28: Vn  đề  tổ  chức  lãnh  thổ  công

nghip.

 

Bản đồ nông nghiệp

Atlat Địa lí VN

Mục 2. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới tổ chức lãnh thổ công nghiệp

16

31

Bài 29: Thực hành : Vẽ biu đồ, nhn xét

gii thích sự chuyn dch cơ cấu công nghip.

 

Bản đồ nông nghiệp

Atlat Địa lí VN

 

32

Bài 30: Vn đề phát trin ngành giao thông

vn ti và thông tin liên lạc.

 

Bản đồ GTVT, Atlat Địa lí VN

 

17

33

Bài 31: Vn đề phát trin thương mi, du

lch.

 

Bản đồ thương mại du lịch, Atlat Địa lí VN

 

34

Bài 32: Vn đề khai thác thế mnh Trung

du - Min núi Bc Bộ.

 

Bản đồ kinh tế TDVMNBB, Atlat Địa lí VN

Muc 1. Khái quát chung. Chỉ dạy nội dung về phạm vi lãnh thổ, tên các tỉnh, vị trí  địa lí của vùng. Phần khái quát còn lại không dạy

18

35

Bài 33: Vn đề chuyn dch cơ cấu kinh tế

theo   ngành      Đng   bng   ng

Hồng

 

Bản đồ kinh tế ĐBSH, Atlat Địa lí VN

 

36

Ôn tập học kì I

 

 

 

19

37

Kiểm tra học kì I

HKI

 

 

38

Trả bài kiểm tra HKI

 

 

 

 

 

                                                  Chỉ tiêu

                                                    Lớp :…….Giỏi:……..Khá…….TB…….

                                                        Lớp :…….Giỏi:……..Khá…….TB…….

                                                    Lớp :…….Giỏi:……..Khá…….TB…….

Lưu ý bài 4, 5 lịch sử hình thành lãnh thổ giảm tải giáo viên không dạy 2 tiết này dùng để tách bài 12 ra làm 2 tiết, và bài 22 ra làm 2 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BỘ MÔN

 

Môn: Địa Lí

Khối lớ:12, Ban cơ bản

Học kỳ: II,  Năm học: 2011 - 2012

Giáo viên:

 

 Tuần (1)

Tiết chương trình(2)

Tên bài(3)

Kiểm tra, đánh giá(4)

Thiết bị,phương tiện đồ dùng dạy học(5)

Ghi chú(6)

20

39

Bài 34: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở ĐBSH

 

 

Cả bài không yêu cầu HS làm việc

21

40

Bài 35: Vn đề phát trin kinh tế - xã hội Bc Trung B

 

Bản đồ kinh tế BTB, Atlat Địa lí VN, MC

Muc 1. Khái quát chung. Chỉ dạy nội dung về phạm vi lãnh thổ, tên các tỉnh, vị trí  địa lí của vùng. Phần khái quát còn lại không dạy

22

41

Bài 36: Vn đề phát trin kinh tế xã hội ở Duyên hi Nam Trung Bộ.

 

Bản đồ kinh tế DHNTB, Atlat Địa lí VN, MC

Muc 1. Khái quát chung. Chỉ dạy nội dung về phạm vi lãnh thổ, tên các tỉnh, vị trí  địa lí của vùng. Phần khái quát còn lại không dạy

23

42

Bài 37: Vn đề khai thác thế mnh Tây Nguyên.

15 p

Bản đồ kinh tế Tây Nguyên, Atlat Địa lí VN

Muc 1. Khái quát chung. Chỉ dạy nội dung về phạm vi lãnh thổ, tên các tỉnh, vị trí  địa lí của vùng. Phần khái quát còn lại không dạy

24

43

Bài 38: Thực hành: So sánh v cây CN lâu

năm chăn nuôi gia súc lớn gia vùng TN với TDMN Bc

 

 

 

25

44

Ôn tập kiểm tra 1 tiết

 

 

 

26

45

Kiểm tra 1 tiết

 

 

 

27

46

Bài 39: Vn  đề  khai  thác  lãnh  thổ  theochiu sâu ở Đông Nam Bộ.

 

Bản đồ kinh tế ĐNB, Atlat Địa lí VN

Mục 2. Các thế mạnh và hạn chế của vùng không dạy

28

47

Bài 40: Thực hành: Phân ch nh hình phát

trin công nghip ở Đông Nam Bộ.

 

Bản đồ kinh tế ĐNB, Atlat Địa lí VN

 

29

48

Bài 41: Vn đề sử dụng hợp cải to tự

nhiên ở Đồng bng ng Cửu Long.

 

Bản đồ kinh tế ĐBSCL, Atlat Địa lí VN, MC

Muc 1. Các bộ phận hợp thành Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ dạy nội dung về phạm vi lãnh thổ, tên các tỉnh, vị trí  địa lí của vùng. Phần khái quát còn lại không dạy

30

49

Bài 42: Vn đề phát trin kinh tế, an ninhquốc  phòng   Bin  Đông  và  các

đo, qun đo.

  15 p

Bản đồ địa lí tự nhiên Vn, Atlat Địa lí VN

 

31

50

Bài 43: Các vùng kinh tế trng đim.

 

Bản đồ công nghiệp, Atlat Địa lí VN

 

32

51

Bài 44: Đa lý tnh Khánh Hòa ( tiết 1 ).

 

Bản đồ Tn Khánh Hòa

 

33

52

Bài 44: Đa lý tnh Khánh Hòa ( tiết 2 ).

 

Bản đồ Tn Khánh Hòa

 

34

53

Ôn tp học k II.

 

 

 

35

54

Ôn tp cuối năm.

 

 

 

36

55

Kim tra học k II

HK II

 

 

37

56

Trả bài học kì II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Chỉ tiêu

                                                    Lớp :…….Giỏi:……..Khá…….TB…….

                                                       Lớp :…….Giỏi:……..Khá…….TB…….

                                                    Lớp :…….Giỏi:……..Khá…….TB…….

 

 

 

 Duyệt của lãnh đạo trường          Tổ/nhóm chuyên môn    Ninh Hòa ,ngày 30 tháng 8 năm 2011

 

                                                  

 

                                                                                                                          Người thực hiện                                                                         

                                                             Văn Đức Thái

 

 

-           

 

                             

 


Thao giảng  
Đăng ngày: 30/01/2012

 

Trường THPT Tôn Đức Thắng

 

KẾT QUẢ THAO GIẢNG GVG CẤP TỔ

 
     

Năm học 2011-2012 (Trong tháng 10/2011)

Tổ:: Xã Hội

                 

STT

HỌ VÀ TÊN GV DỰ THI

DẠY MÔN

NGÀY DẠY

TIẾT

LỚP

BAN GK

XẾP LOẠI

GHI CHÚ

(Chỉ ghi tên GV)

(đăng ký thi cấp trường?đợt (T11,T3)?)

1

Văn Đức Thái

Địa lí

22/10/11

1

12C2

Nguyễn Thị Dung

Giỏi

Đăng ký thi cấp trương dợt T11

2

Nguyễn Thị Dung

Địa Lí

25/10/11

5

B11

Văn Đức Thái

Giỏi

 

3

Hồ Thị Phượng

Địa lí

 

3

B4

Văn Đức Thái

Giỏi

 

4

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Địa lí

28/10/11

3

B4

Văn Đức Thái

Tb

 

5

Lê Thị Hiền

Lịch sử

15/10/11

4

A2

Trương Thị Hồng Diễm

Giỏi

Đăng ký thi cấp trường đợt T11

6

Lâm Diệu thu

Lịch sử

27/10/11

2

C7

Lê Thị Hiền

Khá

 

7

Trương Thị Hồng Diễm

Lịch sử

18/10/11

3

A11

Lê Thị Hiền

Giỏi

Đăng ký thi cấp trường đợt T3

8

Nguyễn Thị Nhuyễn

Lịch sử

28/10/11

1

B4

Lê Thị Hiền

Khá

 

9

Dương Thị Tình

Công dân

18/10/11

3

B8

Vũ Thị Non

Giỏi

Đăng ký thi cấp trường đợt T11

 

Vũ Thị Non

Công dân

21/10/11

3

B6

Dương Thị Tình

Giỏi

Đăng ký thi cấp trường đợt T3

 

 

 

                                                                                                                                             Tổ Trường

 

 

                                                                                                                                          Văn Đức Thái


DANH SÁCH GIÁO VIÊN TRONG TỔ  
Đăng ngày: 16/01/2011

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TRONG TỔ

STT
Họ và tên
Năm sinh
Chức vụ
Môn
Năm vào
ngành
Số điện thoại
1
Văn Đức Thái
1983
Tổ trưởng
Địa lí
2007
01659803228
 
2
Hồ Thị Phượng
1984
Tô viên
Địa lí
2008
0976637515
 
3
Nguyễn Thị Thủy
1986
Tổ viên
Địa lí
2008
0987880175
 
4
Nguyễn Thị Dung
1986
Tổ viên
Địa lí
2009
0987980278
 
5
Lê Thị Hiền
1983
Tổ phó
Lịch sử
2007
0975210406
 
6
Cao Thị Hợi
1984
Tổ viên
Lịch sử
2006
0985644190
 
7
Lâm Diệu Thu
1982
Tổ viên
Lịch sử
2007
0977696896
 
8
Trương Thị Hồng Diễm
1985
Tổ viên
Lịch sử
2008
01286283235
 
9
Dương Thị Tình
1982
Tổ viên
GDCD
2006
0987943480
 
10
Vũ Thị Non
1984
Tổ viên
GDCD
2008
0979476282
 


KỈ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 22/12  
Đăng ngày: 14/01/2011

 

TRƯỜNG PTTH TÔN ĐỨC THẮNG
 
          Các em thân mến!
            Hoà trong không khí chung của cả nước, trong những ngày này toàn Đảng, toàn dân ta đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày Hội quốc phòng toàn dân, vậy ngày 22-12 có ý nghĩa lịch sử như thế nào không phải ai cũng nắm rõ.
            Có thể nói quân đội nhân dân Việt Nam là con đẻ của phong trào cách mạng và nhân dân. Trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931), với cuộc tổng diễn tập đầu tiên của cách mạng nước ta đã xuất hiện lực lượng vũ trang nhân dân đó là những đội tự vệ, đội xích đỏ làm nhiệm vụ bảo vệ chính quyền cách mạng.
            Lực lượng vũ trang nhân dân hình thành rõ nét hơn trong thời kỳ vận động trực tiếp cho thắng lợi của cách mạng tháng Tám. Để đáp ứng yêu cầu của cách mạng, đội du kích Bắc Sơn, đội du kích Cao Bằng, trung đội cứu quốc quân I, II, III lần lượt ra đời.
            Ngày 22-12-1944 theo chỉ thị của Hồ Chí Minh, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập tại khu rừng Trần Hưng Đạo thuộc Châu Nguyên Bình của tỉnh Cao Bằng do Võ Nguyên Giáp lãnh đạo. Với 34 chiến sỹ( trong đó 29 người là dân tộc như Tày,Nùng,Dao,Môngvà 5 người Kinh) với 34 khẩu súng, dưới lá cờ đỏ sao vàng các cán bộ và chiến sỹ đã long trọng đọc 10 lời thề danh dự quyết hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam, chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, quyết không lùi bước, ra sức học tập để tự rèn luyện thành một quân nhân cách mạng
            Việc thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân có ý nghĩa đặc biệt với lịch sử quân đội ta, chỉ thị của Hồ Chí Minh tuy ngắn gọn nhưng rất súc tích bao gồm các vấn đề chủ yếu về đường lối quân sự của Đảng, vấn đề kháng chiến toàn dân Hồ Chí Minh nói: “Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là đội đàn anh mong cho chóng có những đội đàn em khác. Tuy lúc đầu quy mô của nó còn nhỏ nhưng tiền đề của nó rất vẻ vang, nó là khởi điểm của giải phóng quân, nó có thể đi suốt từ Bắc chí Nam, khắp nước Việt Nam chúng ta”. Chính vì ý nghĩa đó ngày 22-12 hàng năm được chọn làm ngày kỷ niệm quân đội nhân dân Việt Nam.
            Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - lực lượng chủ lực đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam sau khi thành lập đã nhanh chóng đánh thắng hai trận ở Phay Khắt và Nà Ngần trong hoàn cảnh “Ăn mỗi ngày một bữa, đánh mỗi ngày hai trận”.
            Trong cách mạng tháng Tám lực lượng vũ trang đã hộ trợ đắc lực cho lực lượng chính trị tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền, chỉ trong 15 ngày ách đế quốc ngót 100 năm, ngai vàng phong kiến hàng ngàn năm đã bị lật nhào khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Qua nhiều lần đổi tên, từ năm 1950 đến nay quân đội ta mang tên là Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục cùng với nhân dân ta giành thắng lợi trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
            Từ năm 1989 theo chỉ thị của ban bí thư TW Đảng và quyết định của Chính phủ ngày 22-12 hàng năm không chỉ là ngày kỷ niệm thành lập quân đội nhân dân Việt Nam mà còn là ngày hội quốc phòng toàn dân. Từ đó mỗi năm cứ đến ngày này, toàn dân Việt Nam tiến hành các hoạt động hướng vào chủ đề quốc phòng và quân đội nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống đánh giặc của dân tộc và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, động viên mọi công dân chăm lo củng cố quốc phòng xây dựng quân đội bảo vệ Tổ quốc như mít tinh, hội thao, biểu diễn văn nghệ Các hoạt động đó nhằm động viên cán bộ chiến sỹ không ngừng nâng cao cảnh giác, ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị và trình độ quân sự không ngại gian khổ vượt qua mọi khó khăn trong mọi hoàn cảnh của trước đây cũng như hôm nay để hoàn thành mọi nhiệm vụ xứng đáng với tên gọi “ Quân đội nhân dân Việt Nam”.
Các em thân mến!
Hiện nay chúng ta đang được sống và học tập dưới mái trường XHCN, chúng ta phải sống và học tập như thế nào để xứng đáng với những hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh đi trước. Chúng ta phải ra sức rèn luyện trí tuệ, thể lực để góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và hải đảo trong thời đại hoà bình.
 
 
Bản quyền thuộc: Trường THPT Tôn Đức Thắng
Điện thoại : (058)3654315
  Email : c3tdthang@khanhhoa.edu.vn