TÌM KIẾM THÔNG TIN

  LIÊN KẾT WEBSITE
 

 

 

   Số lượt truy cập

742150
Chuyên mục: Dành cho giáo viên  
Ngày đưa tin: 28/05/2011    

Hướng dẫn công tác thuyên chuyển và điều động cán bộ, giáo viên năm 2009.

 

 UBND TỈNH KHÁNH HÒA    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                
     Số : 639 /SGD&ĐT-TCCB                Nha Trang, ngày 26 tháng 05 năm 2009
V/v hướng dẫn công tác thuyên chuyển
và điều động cán bộ, giáo viên năm 2009.
 
                   Kính gửi : Hiệu trưởng ( Giám đốc ) các Trường, Trung tâm trực thuộc
 
Căn cứ Quyết định số 78/2007/QĐ-UBND ngày 04/12/2007 của UBND Tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/7/2008 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ “ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện”;
Theo Thông báo số 1084/TB–SNV ngày 13/8/2008 của Sở Nội vụ về thẩm quyền thuyên chuyển và tiếp nhận công chức, viên chức của tỉnh Khánh Hòa;
 Để thống nhất thực hiện việc tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển cán bộ, giáo viên giữa các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và luân chuyển cán bộ, giáo viên hết thời hạn ở miền núi về đồng bằng; Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thuyên chuyển và điều động cán bộ , giáo viên hè năm 2009 như sau:
 
            I- Những quy định chung :
1. Việc xét tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển cán bộ, giáo viên phải căn cứ vào nhu cầu biên chế của từng đơn vị được Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định giao theo kế hoạch năm học 2009 – 2010 .
2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ và xét thuyên chuyển phải có sự thống nhất và đồng bộ trong toàn ngành .
3. Ưu tiên xét thuyên chuyển và tiếp nhận đối với giáo viên ở đồng bằng tình nguyện đi giảng dạy tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đủ thời gian quy định theo Quyết định 61/CP của Chính phủ và Quyết định 134/QĐ của UBND Tỉnh .
 
            II. Hồ sơ, thủ tục và thời gian giải quyết hồ sơ xin chuyển công tác :
            1. Đối với việc thuyên chuyển đi :
1.1. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thông báo những quy định về thủ tục hồ sơ và ghi ý kiến vào đơn xin thuyên chuyển của các cán bộ, giáo viên.
Hồ sơ thuyên chuyển do cá nhân trực tiếp nộp về Sở Giáo dục và Đào tạo ( Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ ) trước ngày 12/6/2008.
1.2. Hồ sơ xin chuyển ra ngoài tỉnh, ngoài ngành, chuyển về các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố :
- Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, giải quyết và trả hồ sơ cho cá nhân tự đi liên hệ chuyển công tác ra ngoài tỉnh, ngoài ngành theo nguyện vọng.
- Sở Giáo dục và Đào tạo lập danh sách và chuyển hồ sơ xin chuyển về Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện việc tiếp nhận theo quy định.
2. Việc xét thuyên chuyển và tiếp nhận giữa các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở :
 Căn cứ biên chế sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo năm học 2009 - 2010 được UBND tỉnh giao cho các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với các đơn vị thực hiện thẩm quyền tiếp nhận, điều động cán bộ, giáo viên theo quy định .
 
3. Đối với việc tiếp nhận giáo viên : 
3.1. Hồ sơ thuyên chuyển từ tỉnh, ngành khác về các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở:
Hồ sơ thuyên chuyển do cá nhân trực tiếp nộp tại Sở Giáo dục và Đào tạo ( Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ ) chậm nhất là ngày 15/6/2009.
 3.2. Hồ sơ thuyên chuyển từ các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND các huyện, Thị xã, thành phố về các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở:
Hồ sơ và danh sách được phê duyệt thuyên chuyển do Phòng GD&ĐT cấp huyện hoặc cá nhân trực tiếp nộp tại Sở Giáo dục và Đào tạo ( Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ ) chậm nhất là ngày 15/6/2009.
3.3. Căn cứ chỉ tiêu biên chế năm học 2009 - 2010 của từng đơn vị đã được các cấp thẩm quyền thẩm định, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ chuyển hồ sơ đến đơn vị sự nghiệp xét và ghi ý kiến tiếp nhận .
- Trên cơ sở tiếp nhận của Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ ra Quyết định tiếp nhận viên chức theo quy định .
 
4. Những qui định về hồ sơ :
4.1. Hồ sơ tiếp nhận từ Tỉnh hoặc ngành khác về, gồm có:
a. Đơn xin thuyên chuyển có ý kiến đồng ý của Trường, Sở GD&ĐT và Sở Nội vụ Tỉnh chủ quản.
             b. Sơ yếu lý lịch do Thủ trưởng đơn vị quản lý ký, không quá 6 tháng.
                  c. Bản tự nhận xét quá trình công tác có nhận xét của Thủ trưởng đơn vị.
                  d. Giấy khám sức khỏe (không quá 6 tháng).
e. Các văn bằng sư phạm, Quyết định tuyển dụng, Quyết định bổ nhiệm, Quyết định nâng lương lần gần nhất ( Bản sao có công chứng ), Sổ bảo hiểm ( Bản photo ).
                   g. Giấy xác nhận nơi công tác của cơ quan chồng (vợ), hộ khẩu của người thân .
 
4.2. Hồ sơ xin thuyên chuyển trong tỉnh, gồm có:
a. Đơn xin thuyên chuyển có ý kiến đồng ý của Thủ trưởng đơn vị .
Các giấy tờ còn lại như quy định tại các điểm b, c, d, e, g của hồ sơ tiếp nhận từ tỉnh, ngành khác về.
 
5. Thời gian kết thúc việc tiếp nhận và điều động giáo viên chậm nhất là ngày 30/6/2009.
 
Kết quả xét thuyển chuyển, điều động cán bộ, giáo viên có liên quan đến chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào các ngạch giáo viên năm học 2009 – 2010 của từng đơn vị, vì vậy Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đúng các thủ tục và thời gian quy định cho công tác thuyên chuyển và điều động cán bộ, giáo viên năm 2009./.
 
                                                                              GIÁM ĐỐC
Nơi nhận :                                                                                         
- Như trên.
- Lưu VT, TCCB        
                                                                                  
                                                                                     Lưu Quốc Thanh

 


Các tin khác :
 
Bản quyền thuộc: Trường THPT Tôn Đức Thắng
Điện thoại : (058)3654315
  Email : c3tdthang@khanhhoa.edu.vn