TÌM KIẾM THÔNG TIN

  LIÊN KẾT WEBSITE
 

 

 

   Số lượt truy cập

785610
Chuyên mục: Đoàn trường TDT  
Ngày đưa tin: 19/10/2012    

Tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2012-2013

 1

   UBND TỈNH KHÁNH HÒA          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   Số: 1331 /SGDĐT-QLKH&CTHSSV           Khánh Hòa, ngày 15 tháng 10  năm 2012
V/v: Tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ 
thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung 
học năm học 2012-2013
           
Kính gửi: 
- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
  - Các trường Trung học Phổ thông.
Thực hiện công văn số 6348/BGDĐT-GDTrH ngày 25/9/2012 của Bộ  Giáo 
dục và Đào tạo về “Hướng dẫn tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh 
trung học năm học 2012-2013”, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Cuộc thi khoa học 
kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2012-2013. Cụ thể như sau:
1. Mục đích của cuộc thi
- Góp phần thúc đẩy đổi mới hình thức phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, 
phát triển năng lực học sinh, nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục 
trung học;
- Khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu, sáng tạo khoa học, kĩ thuật, vận 
dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống;
- Tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu, sáng tạo khoa 
học, kĩ thuật của mình; 
- Tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa học sinh và giáo viên các 
các địa phương trong cả nước và hội nhập quốc tế.
- Tuyển chọn các sản phẩm tốt tham gia Cuộc thi cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và 
Đào tạo tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 19/03/2013 đến ngày 21/03/2013.
2. Nội dung và hình thức thi
2.1. Nội dung thi:
Nội dung thi là kết quả nghiên cứu của các dự án, đề tài, công trình nghiên cứu 
khoa học, kỹ thuật (sau đây gọi chung là dự án) thuộc các lĩnh vực quy định tại phụ lục 
1 kèm theo công văn này; dự án có thể của 01 tác giả (gọi là dự án cá nhân) hoặc của 
nhóm tác giả (gọi là dự án tập thể).
2.2. Hình thức thi:
Dự án dự thi được trưng bày tại khu vực trưng bày của Cuộc thi, tác giả hoặc 
nhóm tác giả trình bày dự án và trả lời phỏng vấn của Ban giám khảo.2
3. Yêu cầu đối với dự án dự thi
- Đảm bảo tính trung thực trong nghiên cứu khoa học; không gian lận, sao chép 
trái phép, giả mạo, sử dụng hay trình bày nội dung, kết quả nghiên cứu của người khác 
như là của mình.
- Nếu dự án dự thi là một phần của một dự án lớn hơn thì thí sinh phải là tác giả 
của toàn bộ dự án dự thi.
- Thời gian nghiên cứu của dự án dự thi không quá 12 tháng liên tục và trong 
khoảng từ tháng 01 năm liền kề trước năm tổ chức Cuộc thi đến trước ngày khai mạc 
Cuộc thi 30 ngày.
- Nếu dự án dự thi được nghiên cứu trong thời gian nhiều hơn 12 tháng thì chỉ 
đánh giá những phần việc được nghiên cứu trong thời gian quy định nói trên.
- Một dự án tập thể có không quá 03 học sinh là thành viên của nhóm nghiên cứu 
và không được phép đổi các thành viên khi đã bắt đầu thực hiện dự án.
- Những dự án nghiên cứu có liên quan đến các mầm bệnh, hóa chất độc hại hoặc 
các chất ảnh hưởng đến môi trường không được tham gia Cuộc thi.
- Dự án phải đảm bảo yêu cầu về trưng bày theo quy định của Ban Chỉ đạo Cuộc 
thi. Những vật không được phép trưng bày trong khu vực trưng bày của Cuộc thi được 
quy định tại phụ lục 2 kèm theo công văn này.
4. Đơn vị dự thi, đối tượng, điều kiện dự thi; đăng ký dự án dự thi
4.1. Đơn vị dự thi: Mỗi Phòng Giáo Dục và Đào tạo, mỗi trường THPT là một 
đơn vị dự thi.
4.2. Đối tượng dự thi:
- Cấp trung học cơ sở: học sinh lớp 9;
- Cấp trung học phổ thông: học sinh các lớp 10, 11 và 12.
4.3. Điều kiện dự thi: 
Học sinh có dự án đăng ký dự thi (sau đây gọi tắt là thí sinh)  có đủ các điều 
kiện sau:
- Có kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực học kỳ I năm học 2012-2013 từ Khá trở 
lên; 
- Tự nguyện tham gia và được chọn vào đội tuyển của đơn vị dự thi.
4.4. Đăng ký dự án dự thi: 
- Mỗi đơn vị dự thi có thể đăng ký một hoặc nhiều dự án dự thi.
Số lượng dự án dự thi cấp tỉnh quy định như sau: Mỗi trường THPT, mỗi phòng 
Giáo dục và Đào tạo không quá 02 dự án; riêng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
không quá 06 dự án.
- Mỗi thí sinh chỉ được tham gia vào 01 dự án dự thi;
- Mỗi dự án dự thi có tối thiểu 01 người hướng dẫn học sinh nghiên cứu.3
- Các trường THPT, phòng Giáo dục và Đào tạo đăng ký dự án dự thi theo mẫu 
1 (đính kèm công văn này) gởi về Sở trước ngày 10/12/2012 bằng cách gửi email về 
địa chỉ pqlkh-cthssv@khanhhoa.edu.vn.
5. Thời gian, địa điểm tổ chức Cuộc thi  
- Thời gian tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh năm học 2012 – 2013: từ ngày 07/01/2013 
đến ngày 12/01/2013.
- Địa điểm tại thành phố Nha Trang (địa điểm cụ thể Sở sẽ có công văn thông 
báo sau).
6. Hồ sơ dự thi và thời gian nộp hồ sơ
6.1. Hồ sơ dự thi bao gồm:
- Quyết định của Thủ trưởng đơn vị dự thi cử các dự án tham dự Cuộc thi.
- Bản đăng kí số lượng dự án, số lượng thí sinh dự thi.
- Phiếu báo xếp loại hạnh kiểm và học lực của thí sinh có xác nhận của Hiệu 
trưởng nhà trường.
- Các Phiếu đăng ký dự thi (mẫu 1), Tóm tắt đề tài nghiên cứu (mẫu 2), Báo cáo 
đề tài dự thi (mẫu trang bìa báo cáo (mẫu 3) được gởi kèm công văn này).
Trong đó, báo cáo đề tài dự thi được viết theo qui định của báo cáo nghiên cứu 
khoa học, ngoài báo cáo viết bằng tiếng Việt, phải viết thêm báo cáo và trình bày 
bằng tiếng Anh.
6.2. Thời gian nộp hồ sơ dự thi:
Các đơn vị nộp hồ sơ dự thi cấp tỉnh về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng 
QLKH&CTHSSV) trước ngày 31/12/2012.
7. Tổ chức thực hiện
Để chuẩn bị tốt cho học sinh trung học tham gia Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp
tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo  đề nghị các  phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường 
THPT thực hiện tốt các nội dung sau:
- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi mục đích, ý nghĩa, nội dung của Cuộc thi đến 
cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội. 
- Lập kế hoạch, tổ chức triển khai công tác nghiên cứu khoa học cho học sinh 
phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, đặc điểm của địa phương, đối tượng học sinh, 
chương trình, nội dung dạy học.
- Tạo điều kiện để học sinh, giáo viên hướng dẫn nghiên cứu khoa học tham gia 
hội nghị, hội thảo khoa học và triển khai áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.
- Phát huy đội ngũ giáo viên hiện có, đặc biệt là giáo viên có năng lực, kinh 
nghiệm  nghiên cứu khoa học, giáo viên đã thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sư 
phạm ứng dụng. Đưa nội dung triển khai nghiên cứu khoa học của học sinh vào sinh 
hoạt của tổ bộ môn. Giao nhiệm vụ cho giáo viên trao đổi, thảo luận về những vấn đề 4
thời sự, những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn trong giờ sinh hoạt lớp, chào cờ, ngoại 
khóa để định hướng hình thành ý tưởng về dự án nghiên cứu cho học sinh.
Sau khi học sinh đăng ký các đề tài nghiên cứu, đơn vị phân công các giáo viên 
bộ môn (hoặc các nhà khoa học am hiểu, có kinh nghiệm thuộc lĩnh vực nghiên cứu) 
hướng dẫn giám sát theo dõi và giúp đỡ học sinh thực hiện các đề tài; hướng dẫn học 
sinh viết báo cáo tóm tắt, báo cáo kết quả nghiên cứu và tạo điều kiện cho học sinh sử 
dụng các phòng thí nghiệm, thư viện, phòng máy vi tính của nhà trường phục vụ công 
tác nghiên cứu.
- Phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện, thị xã, thành phố, 
hội khuyến học, các nhà khoa học,  cha mẹ học sinh, nhà hảo tâm…  để hỗ trợ điều 
kiện, kinh phí cho các đơn vị tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh và 
tổ chức tốt các Cuộc thi cấp huyện, thị xã, thành phố (đối với các phòng Giáo dục và 
Đào tạo) và cấp trường (đối với trường THPT) phù hợp với điều kiện thực tế của địa 
phương, đơn vị;  đồng thời tích cực chuẩn bị và tham gia Cuộc thi khoa học, kỹ thuật 
cấp tỉnh.
- Gắn kết các Cuộc thi cấp huyện, cấp trường với các cuộc thi ý tưởng sáng tạo, 
thi hùng biện tiếng Anh, thi sáng tạo của thanh thiếu niên và nhi đồng.
- Có chế độ ưu tiên, khuyến khích phù hợp cho những học sinh đạt giải ở Cuộc 
thi cấp huyện, cấp trường. Có chế độ khen thưởng, khuyến khích người hướng dẫn, 
bảo trợ nghiên cứu khoa học của học sinh và những người tham gia tổ chức Cuộc thi 
có nhiều đóng góp tích cực, có thành tích trong Cuộc thi.
- Kinh phí phục vụ công tác nghiên cứu khoa học trích từ các nguồn ngân sách 
nhà nước dành cho các hoạt động thường xuyên phục vụ dạy học của các đơn vị và 
nguồn tài trợ của các tổ chức, đoàn thể và cá nhân.
Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng Giáo dục 
và Đào tạo, các trường THPT khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực 
hiện,  nếu có khó khăn,  vướng mắc đơn vị liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo (qua 
Phòng QLKH&CTHSSV) để được hướng dẫn giải quyết./.
Nơi nhận:                     
- Như trên;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Vụ GDTrH Bộ GDĐT (để báo cáo);
- Hội LH các hội KHKT tỉnh (để phối hợp);
- Tỉnh Đoàn TNCSHCM (để phối hợp);
- Lưu: VT, QLKH&CTHSSV, KHTC, GDTrH.5
Phụ lục 1.                   CÁC LĨNH VỰC CỦA CUỘC THI
TT Nhóm lĩnh vực Các lĩnh vực cụ thể
1
Khoa học động 
vật
Phát triển; Sinh thái; Di truyền; Chăn nuôi; Bệnh lý học; Sinh lý 
học; Phân loại học; Lĩnh vực khác
2
Khoa học xã  hội 
và hành vi
Tâm lý học Phát triển và lâm sàng; Tâm lý học nhận thức; Tâm 
lý học; Xã hội học; lĩnh vực khác
3 Hoá sinh
Hoá sinh tổng hợp; Trao đổi chất; Hoá sinh cấu trúc; Lĩnh vực 
khác
4
Sinh học tế bào 
và Phân tử
Sinh học tế bào; Di truyền tế bào và  phân tử; Hệ miễn dịch; 
Sinh học phân tử; Lĩnh vực khác
5 Hoá học
Hoá học phân tích; Hoá học vô cơ; Hoá học hữu cơ; Hoá học 
vật chất; Hoá học tổng hợp; Lĩnh vực khác
6
Khoa học máy 
tính
Thuật toán, Cơ sở dữ liệu; Trí tuệ nhân tạo; Hệ thống thông tin; 
Khoa  học điện toán, Đồ hoạ máy tính; Lập trình phần mềm, 
Ngôn ngữ lập trình; Hệ thống máy tính, Hệ điều hành; Lĩnh vực 
khác
7
Khoa học Trái 
đất và hành tinh
Khí tượng học, Thời tiết; Địa hoá học, Khoáng vật học; Cổ sinh 
vật học; Địa vật lý; Khoa học hành tinh; Kiến tạo địa chất; Lĩnh 
vực khác
8
Kỹ thuật: Vật 
liệu và công nghệ 
sinh học
Công nghệ sinh học; Dự án xây dựng; Cơ khí hoá chất; Cơ khí 
công nghiệp, chế xuất;Cơ khí vật liệu;Lĩnh vực khác
9
Kỹ thuật: Kỹ 
thuật điện và cơ 
khí
Kỹ thuật điện, Kỹ thuật máy tính, Kiểm soát; Cơ khí; Nhiệt 
động lực học, Năng lượng mặt trời; Rô-bốt; Lĩnh vực khác
10
Năng lượng và 
vận tải
Hàng không và kỹ thuật hàng không, Khí động lực học; Năng 
lượng thay thế; Năng lượng hoá thạch; Phát triển phương tiện; 
Năng lượng tái sinh; Lĩnh vực khác
11
Khoa học môi 
trường
Ô nhiễm không khí và chất lượng không khí; Ô nhiễm đất và 
chất lượng đất; Ô nhiễm nguồn nước và chất lượng nước; Lĩnh 
vực khác
12
Quản lý môi 
trường
Khôi phục sinh thái; quản lý hệ sinh thái; Kỹ thuật môi trường; 
Quản lý nguồn tài nguyên đất, Lâm nghiệp; Tái chế, Quản lý 
chất thải; Lĩnh vực khác
13 Toán học
Đại số học; Phân tích; Toán học ứng dụng; Hình học; Xác suất 
và Thống kê; Lĩnh vực khác
14
Y khoa và khoa 
học sức khoẻ
Chẩn đoán bệnh và chữa bệnh; Dịch tễ học; Di truyền học; Sinh 
học Phân tử; Sinh lý học và Bệnh lý học; Lĩnh vực khác
15 Vi trùng học
Kháng sinh, Thuốc chống vi trùng; Nghiên cứu vi khuẩn; Di 
truyền vi khuẩn; Siêu vi khuẩn học; Lĩnh vực khác
16
Vật lý và thiên 
văn học
Thiên văn học; Nguyên tử, Phân từ, Chất rắn; Vật lý sinh học; 
Thiết bị đo đạc và điện tử; Từ học và điện từ học; Vật lý hạt 
nhân và Phần tử; Quang học, Laze, Maze; Vật lý lý thuyết, 
Thiên văn học lý thuyết hoặc Điện toán; Lĩnh vực khác
17
Khoa học thực 
vật
Nông nghiệp và nông học; Phát triển; Sinh thái; Di truyền; 
Quang hợp; Sinh lý học thực vật (Phân tử, Tế bào, Sinh vật); 
Phân loại thực vật, Tiến hoá; Lĩnh vực khác6
Phụ lục 2.NHỮNG VẬT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TRƯNG BÀY TẠI CUỘC THI
1. Sinh vật còn sống bao gồm cả thực vật.
2. Động vật có xương sống và không có xương sống được bảo vệ.
3. Thức ăn cho người và động vật.
4. Các bộ phận của người, động vật hay chất lỏng của cơ thể (ví dụ: máu, urin).
5. Nguyên liệu thực vật (còn sống, đã chết hay được bảo quản) trong trạng thái sống, 
chưa chế biến. (Ngoại trừ vật liệu xây dựng sử dụng trong việc thiết kế công trình 
và trưng bày).
6. Tất cả các hóa chất bao gồm nước (Các dự án không sử dụng nước dưới mọi hình 
thức để chứng minh).
7. Tất cả các chất và thiết bị có hại (ví dụ: chất độc, ma túy, súng ống, vũ khí, đạn 
dược, các thiết bị nạp và laze). 
8.  Đồ dùng sắc nhọn (ví dụ: xylanh, kim, ống nghiệm, dao).
9. Chất gây cháy hay các vật liệu dễ cháy.
10. Pin hở đầu.
11. Phần thưởng, huy chương, card visit, cờ, lô gô, bằng khen và hay bằng ghi nhận 
(đồ họa hay bằng văn bản) trừ những thứ thuộc dự án.
12. Ảnh hay các bài trình diễn trực quan mô tả động vật có xương sống lúc bị mổ xẻ 
hay đang được xử lý trong phòng thí nghiệm.
13. Địa chỉ bưu chính, website và địa chỉ e-mail, điện thoại, số fax của thí sinh.
14. Tài liệu hay bản mô tả công trình của những năm trước đó. Ngoại lệ, tiêu đề của 
công trình được trưng bày trong gian có thể đề cập năm của công trình đó (ví dụ: 
“Năm thứ hai của Nghiên cứu tiếp diễn”).
15. Kính hay vật thể bằng kính trừ trường hợp Hội đồng thẩm định hồ sơ dự thi coi là 
một cấu phần cần thiết của dự án. Ngoại lệ: Kính là một cấu phần của sản phẩm như 
màn hình máy tính.
16. Bất cứ dụng cụ nào bị Hội đồng thẩm định hồ sơ dự thi coi là không an toàn (ví dụ: 
ống chân không rộng hay thiết bị tạo tia nguy hiểm, thùng rỗng đã từng chứa khí 
hay chất lỏng gây cháy, bình nén,…).7
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI
Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh trung học
Năm học 2012-2013
              Kính gửi: BAN TỔ CHỨC CUỘC THI “KHOA HỌC KỸ THUẬT”
1. Tên tác giả (nếu là nhóm thì ghi tên trưởng nhóm):..................................................
2. Ngày tháng năm sinh: ..............................................................................................
3. Đơn vị đang học tập: ……........................................................................................
4. Địa chỉ liên hệ (gồm địa chỉ, số điện thoại, Email):..................................................
.....................................................................................................................................
5. Phần thông tin về thành viên nhóm (tối đa 03 người):
 Tác giả 2:
      - Họ và tên: ................................................ .; Ngày sinh: ……………………
            - Đơn vị đang học tập: ................................ …………………………………..
 Tác giả 3:
            - Họ và tên: ................................................ .; Ngày sinh: ……………………
            - Đơn vị đang học tập: ................................ …………………………………..
6. Tên sản phẩm đăng ký dự thi: ..................................................................................  
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
7. thuộc lĩnh vực: .........................................................................................................
8. Hồ sơ gồm có:  Tài liệu thuyết minh         Mô hình        Các loại khác 
Tôi xin được tham dự Hội thi “Hội thi Khoa học Kỹ thuật” năm học 2012-2013. Tôi 
xin cam đoan công trình này là của tôi (chúng tôi) nghiên cứu, sáng tạo ra và chịu 
trách nhiệm về những nội dung trình bày trong phiếu này. Tôi (chúng tôi) sẽ không 
yêu cầu lấy lại sản phẩm đã gửi tham dự.
(Gửi kèm mỗi tác giả 2 ảnh 4x6                                       Tác giả 
Có ghi họ tên ở mặt sau)    (Đại diện ký tên, ghi rõ họ tên)
        
Mẫu 1

Các tin khác :
 
Bản quyền thuộc: Trường THPT Tôn Đức Thắng
Điện thoại : (058)3654315
  Email : c3tdthang@khanhhoa.edu.vn